VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI ALCAR BOHEMIA, S.R.O.

1. DEFINICE POJMŮ 

„Prodávající“       znamená obchodní společnost ALCAR BOHEMIA, s.r.o., IČ: 25633074, se sídlem Komerční 233, Nupaky, PSČ 25101, zapsanou v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 56545. 
"Kupující"     znamená společnost nebo osobu, se kterou Prodávající uzavřel smlouvu. 
"Smlouva"      znamená smlouvu uzavíranou mezi Prodávajícím a Kupujícím o prodeji zboží nebo služeb, na kterou se vztahují tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky Prodávajícího. 
"Zboží" znamená smlouvu uzavíranou mezi Prodávajícím a Kupujícím o prodeji zboží nebo služeb, na kterou se vztahují tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky Prodávajícího. 
"Cena"  znamená především autodíly, zejména hliníková a ocelová kola, dodávané Prodávajícím Kupujícímu na základě Smlouvy, případně též služby poskytované Prodávajícím Kupujícímu na základě Smlouvy. 
"Občanský zákoník" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník České republiky, ve znění případných pozdějších změn a doplňků. 
„VODP“   znamená tyto Všeobecné a dodací podmínky Prodávajícího.


2. VŠEOBECNÉ ZÁSADY
Tyto VODP platí pro všechny dodávky Zboží a služeb, které Prodávající poskytuje, a jsou ve smyslu §1751 odst. 1 Občanského zákoníku nedílnou součástí uzavíraných Smluv mezi Prodávajícím a Kupujícím. Ujednání odchylná od těchto VODP a jakékoli další ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím jsou platná pouze v případě, že byla přijata formou písemné dohody. V takovém případě mají ujednání obsažená v písemné dohodě před těmito VODP přednost; VODP tvoří přílohu takového dohody, jako její nedílnou součást. Obchodní podmínky Kupujícího jsou pro Prodávajícího nezávazné. 
Pokud není domluveno jinak, je Smlouva uzavřena potvrzením písemné či faxové či telefonické či datové či internetové objednávky Kupujícího Prodávajícím, pokud není dále uvedeno jinak. Namísto potvrzení objednávky může Prodávající vyslovit souhlas s objednávkou odesláním Zboží nebo provedením objednaných služeb. Prodávající je objednávku oprávněn vzhledem ke svým možnostem omezit nebo neakceptovat. Pokud dojde po přijetí objednávky na straně Prodávajícího ke změně podmínek, za kterých má být objednané Zboží dodáno, Smlouva se mění a tato změna je platná převzetím Zboží Kupujícím. 
Nabídky Prodávajícího uvedené v informačních materiálech, letácích, katalozích, na internetu apod. jsou nezávazné. Omyly Prodávajícího v: nabídkách, potvrzených objednávkách, fakturách atd., také početní a písemné chyby nejsou pro Prodávajícího závazné. Údaje platné při uzavření Smlouvy, které se týkají vzhledu dodávaného Zboží (zejména barevný odstín) jsou z výrobních důvodů údaje přibližné a nejsou garantovány. Při jejich nesplnění se Kupující nemůže dovolávat nesplnění nebo částečného nesplnění Smlouvy, ani nemůže uplatňovat nároky z vad. 
Dodané Zboží, které bylo řádně objednáno, nemůže být z jednostranné vůle Kupujícího vzato Prodávajícím zpět ani vyměněno. 
Je zakázáno poškozovat nebo zkreslovat značky a čísla vyznačené na Zboží a prodávat Zboží, které bylo takto poškozeno nebo zkresleno. 

3. DODÁNÍ
Nebezpečí vzniku škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží jím nebo jeho dopravcem (dodáním), a to od Prodávajícího nebo jeho dopravce. Náklady na dopravu, balení apod. nese Kupující. 
V případě vyšší moci nebo dojde-li u Prodávajícího nebo jeho dodavatele k přerušení provozu (např. v důsledku stávky nebo technických obtíží), které Prodávajícímu bez jeho vlastního zavinění přechodně brání v dodání předmětu kupní smlouvy ve sjednaných lhůtách, se dodací lhůty prodlužují o dobu trvání přerušení provozu v důsledku těchto okolností anebo o dobu zpoždění dodávky dodavatelem Prodávajícího. Bude-li toto trvat déle než 30 pracovních dní, je Kupující i Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit a má se za to, že Smlouva nikdy uzavřena nebyla. Prodávající jinak jím potvrzené dodací lhůty dodržuje, je však oprávněn je prodloužit až o 30 pracovních dnů. 
Dodávky po částech jsou povoleny; každá platí jako samostatný obchod. 
V případě neoprávněného odmítnutí převzetí objednaného Zboží z důvodů na straně Kupujícího, uhradí Kupující veškeré náklady spojené s dodáním Zboží (doprava, nakládka, balení, atd.) a i veškerou újmu, která tím Prodávajícímu vznikne. 

4. CENY 
Ceny Zboží uvedené v informačních materiálech, letácích, katalozích, na internetu apod. jsou nezávazné, obsahují či neobsahují daň z přidané hodnoty - vždy dle uvedené informace, neobsahují náklady na balení a dopravu a mění se v souladu s ceníkem Prodávajícího, který platí ke dni dodávky a který Prodávající může měnit bez předchozího oznámení. Aktuální ceník je přístupný na internetových stránkách Prodávajícího www.alcar.cz. 
Dojde-li po uzavření Smlouvy ke zvýšení základů pro výpočet ceny (např. nákupní ceny, daňové zatížení, v důsledku různých poplatků, atd.), je Prodávající oprávněn již dohodnuté ceny odpovídajícím způsobem zvýšit. V takovém případě má Kupující právo odstoupit od Smlouvy a Zboží nepřevzít, popř. vrátit. 
Pokud došlo k platbě předem, částka se započítává na kupní cenu. Závdavek (akontace, záloha) nepropadá ve prospěch Prodávajícího pouze 
v případě, že nedošlo k realizaci kontraktu zaviněním Prodávajícího. 
Případně Prodávajícím uvedená MOC (Malo Obchodní Cena) je pouze doporučená prodejní cena. 
V případě hliníkových kol pro osobní automobily jsou v ceně zahrnuty všechny nutné doplňky kola (sada kolových šroubů/matic, centrovací kroužky, krytky nábojů, emblém) - s výjimkou příslušenství ZJFB, ZJFF, ZJOXN, ZJFXN, ZJFYN, ZJFZN. U jiných kol je specifikace kompletního kola uvedená v příslušné kapitole aplikačních dat. 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
Cena je splatná ve lhůtě dle příslušné fakturace. 
V případě prodlení s úhradou kupní ceny je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, pokud se s Prodávajícím nedohodne jinak. Kupující se rovněž zavazuje, že uhradí i veškeré výdaje za upomínku, inkaso a především náklady na právní zastoupení, pokud se s Prodávajícím nedohodne jinak. Prodávající může nevyužít svého práva na smluvní pokutu a výdaje za upomínku a inkaso. Nárok na zaplacení smluvní pokuty existuje vedle eventuálního nároku na náhradu škody. 
V případě, že bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává zachováno právo Prodávajícího na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to bez jakéhokoli dalšího omezení. Pokud jakýkoli právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinnosti, pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje pokutu (penále) stanovené zákonem. 
Prodávající je oprávněn započíst vzájemné pohledávky Prodávajícího a Kupujícího, a to bez ohledu na lhůtu jejich splatnosti. Ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku se vylučuje a Kupující souhlasí s tím, že i pohledávka nejistá či neurčitá je způsobilá k započtení, a to až do okamžiku, kdy se Prodávající dozvěděl o podání žaloby na určení neexistence takové pohledávky, 
Kupující není oprávněn bez výslovného souhlasu Prodávajícího započíst jakékoliv své pohledávky za Prodávajícím na úhradu kupní ceny, či jiné závazky, ani jakékoli částky zadržovat, a to ani v případech nároků z vad Zboží; ustanovení § 2108 Občanského zákoníku se nepoužije. 
Je-li Kupující v prodlení s úhradou Ceny či jakýchkoli jiných peněžitých závazků vyplývajících ze Smlouvy anebo vzniklých v souvislosti s ní déle než 30 dnů, je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit. Prodávající je v těchto případech oprávněn pozdržet i jakékoli jiné dosud neuskutečněné dodávky anebo odstoupit od jiných, již uzavřených smluv. 

6. VÝHRADA VLASTNICTVÍ
Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k dodanému Zboží až do úplného zaplacení kupní ceny včetně vedlejších nákladů spojených s dodáním Zboží. V souvislosti s tím je Kupující povinen pojistit dodané a neuhrazené Zboží na svůj náklad ve prospěch Prodávajícího tak, aby pojistné plnění odpovídalo nejméně prodejní ceně Zboží, a to proti všem obvyklým rizikům (zejména riziku ztráty, zničení, poškození v důsledku přírodních živlů, včetně pojištění proti ztrátě nebo zničení v důsledku ztráty či zpronevěry) u prvotřídní pojišťovny. Bude-li Kupující v prodlení s placením byť jen i částí kupní ceny o více než jeden měsíc, výslovně souhlasí s tím, aby Zboží, které má v držbě Kupující a jehož vlastníkem je Prodávající, převzal do své držby Prodávající. Výslovný souhlas Kupujícího daný v předchozí větě nelze jednostranně odvolat nebo s ním jinak disponovat.

7. ZÁVAZKY Z VADNÉHO PLNĚNÍ
Prodávající odpovídá výlučně za vady, které má Zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího. Kupující je povinen přesvědčit se o stavu Zboží při jeho převzetí. V případě poškození Zboží, nedodání části dodávky Zboží či zpoždění dodávky apod. se Kupující zavazuje, že také vzhledem k potřebě zachování možnosti případného uplatnění práv vůči dopravcům, tuto skutečnost vyznačí v přepravním dokladu již při převzetí Zboží či služby. Kupující se rovněž zavazuje zaslat Prodávajícímu kopii výše uvedeného přepravního dokladu, na jehož základě Prodávající zahájí reklamační řízení s Kupujícím. Jinak reklamaci nelze uznat. 
Reklamaci zjevných vad Zboží lze uznat pouze tehdy, pokud Kupující oznámí vady Prodávajícímu do 3 dnů od převzetí Zboží Kupujícím a uvede přesný důvod reklamace. Reklamace vad ostatních se uznává pouze tehdy, pokud Kupující oznámí vady písemnou formou u Prodávajícího do tří dnů po jejich zjištění, nejpozději však do 12 měsíců u diagnostik TPMS a do 24 měsíců od převzetí Zboží u ostatního Zboží.
V případě existence jakýchkoliv vad je Prodávající oprávněn provést dle vlastní volby odstranění vad buď dodáním náhradního Zboží za Zboží vadné, dodáním chybějícího Zboží, opravou Zboží či poskytnutím přiměřené slevy. V případě neúspěšné první opravy jsou přípustné další dva pokusy o opravu. 
Prodávající neodpovídá za vady a škodu, ke které došlo v důsledku nesprávného, resp. nevhodného používání Zboží, použití Zboží v rozporu s návodem a podmínkami použití uvedených v tomto článku 7 a v článku 14 a 15 těchto VODP, či z důvodů, kdy byly na Zboží kladeny neúměrné požadavky, (např. při soutěžních jízdách, přetěžování vozidla či při používání Zboží v terénu). Kupující je rovněž povinen zajistit, aby s těmito podmínkami byli seznámeni koncoví uživatelé Zboží. 
Prodávající rovněž neodpovídá za vady a za škodu v případě, kdy byl předmět kupní smlouvy změněn způsobem, který výrobcem nebyl schválen. 
Za závady na kvalitě v oblasti subdodavatelů resp. výrobců odpovídá Prodávající pouze do té doby a v takovém rozsahu, v jakém za ně odpovídají subdodavatelé resp. výrobci. 
Dohodou účastníků závazkového vztahu se omezuje povinnost Prodávajícího hradit škodu způsobenou vadami dodaného Zboží (vč. náhrady za ušlý zisk a nepřímé škody) do výše kupní ceny dodaného vadného Zboží. V případě přeprodeje Zboží zakoupeného od Prodávajícího třetím osobám (např. koncovým uživatelům) je Kupující povinen omezit své závazky z vad dodaného Zboží a rozsah své povinnosti náhrady jakékoli újmy vůči těmto třetím osobám ve stejném rozsahu, v jakém za tyto vady a případnou újmu odpovídá Prodávající. Kupující je dále povinen zajistit, aby se takové omezení vztahovalo na veškeré další případné přeprodeje Zboží až na úroveň koncového zákazníka. Kupující je povinen nahradit Prodávajícímu jakoukoli újmu, která mu vznikla v případě, že Kupující takovou povinnost nesplnil a třetí osoba se domáhá po Prodávajícím nároků z vad Zboží a/nebo náhrady újmy přímo v plném rozsahu. 
Všechno Prodávajícím dodávané Zboží musí být před odbornou montáží, která je nezbytnou podmínkou dodání Zboží koncovému uživateli, Kupujícím zkontrolováno ohledně vhodnosti na odpovídající typ vozidla. Montáž zboží musí vždy provádět odborný servis s přihlédnutím také na postupy a návody Prodávajícího. Technické změny, doplňky a vyloučení ručení za chyby tisku, jakož i tiskové chyby v textu popř. na obrázcích, zůstávají vyhrazeny. Před montáží Zboží musí být bezpodmínečně zkontrolováno, jak je Zboží osazeno a zda nic nebrání ve volném otáčení kol. Rovněž tak musí být zkontrolován dostatek prostoru v podkolí vozidla, kam bude Zboží namontováno, a to ve všech polohách řízení a taktéž při jakémkoliv zdvihu pérování. Již namontovaná Zboží, např. kola, na něž byla obuta pneumatika, nelze vracet. Vrácení Zboží je možné vrátit pouze po předcházející dohodě a na základě zpětného dodání na náklady Kupujícího. Při vrácení Zboží může Prodávající účtovat Kupujícímu stornovací poplatek, náklady na přebalení zboží a náklady na přepravu Zboží. 
Zboží smí být použita pouze na schválený typ vozidla. Prodávajícím uváděná přiřazení Zboží/vozidlo jsou vzhledem k možným technickým změnám na vozidle nezávazná a bez záruky. 
Prodávající neodpovídá za správnost aplikace Zboží na vozidlo z důvodu technické nezpůsobilosti vozidla v případě na něm použitých takových náhradních dílů, které neodpovídají specifikaci výrobce vozidla. 

Kupující je povinen seznámit koncového uživatele s návodem k použití Zboží, který je u Prodávajícího vždy na vyžádání k dispozici. 

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
Kromě případů uvedených v jiných ustanoveních těchto VODP je Prodávající oprávněn odstoupit od Smlouvy v následujících případech: 
       a)    bylo rozhodnuto o likvidaci Kupujícího, Kupující podá insolvenční návrh jako dlužník, bude rozhodnuto  o úpadku Kupujícího, insolvenční návrh podaný proti Kupujícímu bude zamítnut pro nedostatek majetku, nebo bude vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky; 
       b)    Kupující je v prodlení s úhradou kupní ceny či jakýchkoli jiných peněžitých závazků vůči Prodávajícímu na základě Smlouvy či jakýchkoli jiných smluv po dobu delší než 30 dnů od původního data splatnosti. 
Odstoupení od Smlouvy se vždy vztahuje pouze na ty části předmětu Smlouvy, které nebyly splněny v okamžiku odstoupení. Odstoupením od Smlouvy se vzájemné závazky stran zrušují od počátku. 
Kupující má právo odstoupit od Smlouvy pouze v případech stanovených ve Smlouvě nebo v těchto VODP.

9. ZPRACOVÁNÍ DAT 
Všechny dodávky Zboží budou Prodávajícím evidovány za pomoci elektronického zpracování dat. Kupující souhlasí s tím, že také jeho veřejně neznámé osobní (identifikační) údaje (především telefonní kontakty a e-mailové adresy), které sám předal Prodávajícímu, budou Prodávajícím evidovány a uchovávány za pomoci elektronického zpracování dat a dále zpracovávány a používány pro obchodní a marketingové účely Prodávajícího, a to po dobu 15 let od uskutečnění poslední dodávky Zboží. 

10. PŘÍSTUP DO ČÁSTI WEBU URČENÉHO PRO REGISTROVANÉ PARTNERY (VČ. PŘÍMĚ SYSTÉMOVÉ KOMUNIKACE)
Kupující se zavazuje držet v tajnosti své uživatelské jméno, heslo a všechny údaje, které mu umožňují přístup k Prodávajícímu přes jeho on-line konto, a chránit je před neoprávněným použitím třetích osob. Prodávající nepřebírá žádnou zodpovědnost za neoprávněné nebo zneužité použití uživatelského jména nebo hesla Kupujícího. Kupující ručí i za třetí osoby, které používají služeb Prodávajícího přes jeho konto, tj. přes jeho konto Kupujícího u Prodávajícího, a to bez ohledu na to, zda se to uskutečnilo s jeho vědomím nebo bez jeho vědomí. Kupující se zavazuje případné neoprávněné nebo zneužité použití jeho uživatelského jména nebo hesla bezodkladně oznámit Prodávajícímu. 
Prodávající je oprávněn vést protokoly IP-adres; ustanovení článku 9 těchto VODP platí obdobně.  

11. NEÚČINNOST PODMÍNEK 
Jestliže se jednotlivá ustanovení Smlouvy, těchto VODP anebo v rámci jiných ujednání ukáží jako částečně nebo zcela neplatné, nepoužitelné, nevymahatelné, neúčinné či pouze zdánlivé (dále v tomto článku jen „neplatné ustanovení“), nemá to vliv na platnost, použitelnost, vymahatelnost a účinnost ostatních ustanovení a ujednání, která jsou tímto nedotčena. Bude-li důvod neplatnosti jen v nezákonném určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu, strany budou vázány předmětnou povinností v maximálně přípustném rozsahu. Prodávající je oprávněn neplatná ustanovení nahradit novými, tak, aby zůstal zachován původní účel a rozsah daného ustanovení. To platí i tehdy, ukáží-li se v těchto VODP nedostatky, anebo nastane-li potřeba změny těchto VODP kdykoli v budoucnu. Aktuální úplné znění VODP je k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího www.alcar.cz. Kupující je povinen seznámit se s aktuálním zněním VODP před každou objednávkou. Změny, resp. nové znění VODP nabývá vůči Kupujícímu účinnosti první objednávkou po jejich oznámení.

12. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
K užívání obchodní značky, loga nebo názvu Prodávajícího je Kupující oprávněn pouze s písemným souhlasem Prodávajícího. 
Převod práv a povinností ze Smlouvy a postoupení Smlouvy Kupujícím jsou možné pouze se souhlasem Prodávajícího. 
Kupující, který prodává pneumatiky Prodávajícího koncovému uživateli, je povinen jej informovat o způsobu jejich zpětného odběru v souladu se zákonem o odpadech. Pneumatiky Prodávajícího nabídnuté ke zpětnému odběru lze odevzdat na adrese určené Prodávajícím. 
Celková výše nároků Kupujícího z porušení zákonné povinnosti nebo Smlouvy Prodávajícím, a to včetně nároků z vadného plnění, je omezena maximální částkou ve výši 100% ceny vadného Zboží dodaného na základě takové Smlouvy. Bez ohledu na jakékoli jiné ustanovení těchto VODP a v maximálním přípustném rozsahu dle příslušných předpisů, Prodávající neodpovídá za jakoukoli zvláštní, nepřímou, nahodilou nebo následnou škodu nebo ztrátu, a to jakéhokoli druhu, včetně ztráty zisku či příjmu, obchodní příležitosti, reputace, finančních nákladů a navýšení operativních nákladů. Veškerá škoda vzniklá v souvislosti se Smlouvou se nahrazuje v penězích, nedohodnou-li se strany jinak. 
Vzdát se práv vyplývajících ze Smlouvy se lze pouze výslovně, a v souladu s tím platí, že pokud některá ze stran neuplatní nebo opožděně uplatní kterékoli ze svých práv či nápravných prostředků plynoucích ze Smlouvy, byť i opakovaně, nelze tuto skutečnost v žádném případě vykládat tak, že se tohoto práva či nápravného prostředku vzdává. 

13. POUŽITELNÉ PRÁVO, MÍSTO SOUDU A MÍSTO PLNĚNÍ
Smlouva a tyto VODP, jakož i veškeré mimosmluvní závazky ze Smlouvy vyplývající se řídí platnými právními předpisy České republiky. Ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku ve vztahu k otázkám neupraveným Smlouvou ani těmito VODP nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před ustanoveními zákona, která nemají donucovací povahu. Veškeré spory budou projednávány českými soudy, přičemž místně příslušným je soud dle sídla Prodávajícího. V případě mezinárodního obchodu se vylučuje použití Konvence OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. 

14. NÁVOD K MONTÁŽI KOL 
Vždy dodržujte následující pokyny! 
a. Před montáží pneumatik na kola 
a.a. Zkontrolujte správnost aplikace zvoleného kola na konkrétní vozidlo. Jiné než schválené aplikace kolo/vozidlo nesmí být provedeny! 
a.b. Používejte pouze schválené typy ventilků (běžně označené zkratkou DIN). 
a.c. Náboje kol očistěte od nečistot a rzi (tolerance středových děr je velice malá - max o 0,2 mm větší než náboj kola). 
a.d. Zkontrolujte dosednutí kola na náboj kola - kolo musí vždy dosednout na celou dosedací plochu. 
a.e. Používejte jen schválené rozměry pneumatik. Mějte na zřeteli hmotnostní a rychlostní koeficient. 
a.f. V případě litých kol Prodávajícího používejte pouze centrovací kroužky od ALCAR BOHEMIA, s.r.o. Pozor: vnitřní průměr centrovacího kroužku musí být totožný s vnějším průměrem náboje kola. 
a.g. Zkontrolujte vždy dostatečnou vůli mezi brzdičem a vnitřkem kola - je nezbytné vždy zohlednit aktuální opotřebení brzdových destiček na konkrétním vozidle. 

b. Po montáži pneumatik na kola 
b.a. Překontrolujte kola, zda nebyla montáží poškozena. 
b.b. Používejte vhodná vyvažovací závaží. Před nalepením zaváží, kolo řádně očistěte a odmastěte. 
b.c. K upevnění kola používejte vždy pouze matice/šrouby předepsané výrobcem kola. Vždy zkontrolujte rozměry šroubů/matic (i bezpečnostních) a jejich vhodnost pro daný typ automobilu, a to včetně kontroly správné délky šroubů/matic. Rovněž zkontrolujte dostatek prostoru v podkolí vozidla, kam bude kolo namontováno, a to ve všech polohách řízení a taktéž při jakémkoliv zdvihu pérování. 
b.d. Kolové šrouby/matice dotahujte vždy momentovým klíčem. Utahovací moment uvádí výrobce.

c. Před začátkem jízdy, montáž ozdobných krytů kol 
c.a. Zkontrolujte, zda odpovídá velikost kolového klíče ve vozidle maticím/šroubům/adaptéru a zdali ho lze použít k uvolnění/dotažení kola. 
c.b. Zkontrolujte, zda se nachází ve vozidle sada sériových kolových šroubů/matic pro sériové náhradní kolo (pro případ defektu). 
c.c. V případě montáže ozdobných krytů kol na ocelová kola zkontrolujte správnost aplikace zvoleného krytu na konkrétní kolo. 
c.d. Zkontrolujte správné dosednutí ozdobného krytu kola na dosedací plochy ocelového kola a dodržujte správnou pozici pro ventilek. Během montáže se řiďte návodem, který je uveden na obalu.

d. Poté 
d.a. V průběhu 500 km od namontování kol na vozidlo zbytečně prudce nebrzděte a nerozjíždějte se s protáčením kol. 
d.b. Po ujetí 50 až 100 km od montáže kol znovu utáhněte kolové šrouby/matice.  

e. Péče o hliníková a ocelová kola 
e.a. Pečujte o svá kola stejně, jako o Váš automobil. U kol mějte vždy na paměti, že se jedná o lakované části vozidla. Brzdový otěr či posypovou sůl odstraňujte pomocí vhodného čisticího prostředku. Bez pravidelného čistění od odpadu z brzdových destiček, či posypové soli, dojde k napadení kovu. Čistění proveďte vždy, pokud nebudou kola delší dobu používána. 
e.b. K čištění používejte pouze speciální nekyselý čistící prostředek s nepřekročenou dobou působení. K údržbě nepoužívejte leštící nebo jiné brusné prostředky na lak a agresivní čisticí prostředky. Po použití čisticího prostředku kolo důkladně opláchněte vodou. Kyselý čistící prostředek může narušit povrch výrobku. 
e.c. Vyvarujte se zbytečné jízdy po špatných a kamenitých cestách. 

f. Upozorňujeme, že záruka na kola se nevztahuje m.j. na následující případy 
.a. Poškození kol při montáži, čištění nebo v provozu. 
f.b. Poškození v důsledku technických změn na Vašem vozidle. 
f.c. Poškození související s použitím v automobilovém sportu či při jízdě v terénu

g. Některé rozměry kol 
je třeba následně po montáži zanést do technického průkazu vozidla, a to na základě Typového listu nebo Prohlášení autorizovaného dovozce. Tyto doklady jsou vystaveny na vyžádání. Podrobnosti k zápisu do technického průkazu vozidla lze nalézt na oficiálních internetových stránkách Ministerstva dopravy ČR, www.mdcr.cz.

15. NÁVOD K MONTÁŽI ŠROUBŮ/MATIC, VČETNĚ BEZPEČNOSTNÍCH 
a. Zkontrolujte správnost aplikace zvoleného šroubu/matice na konkrétní kolo a vozidlo. 
b. Šroub/matice se musí dát lehce našroubovat. Bezpečnostní šrouby/matice nesmějí být dotahovány za použití pneumatického nářadí. Dotažení proveďte za použití momentového klíče předepsaným utahovacím momentem. 
c. Vždy je však nutné po dotažení šroubů/matic zkontrolovat volné otáčení kola! 
d. Uchovejte originální kód zabezpečovacího výrobku, abyste jej při případném problému měli k dispozici. S touto informací jej lze opět doobjednat. 

16. NÁVOD K MONTÁŽI TPMS SENZORŮ
a. Zkontrolujte správnost aplikace zvoleného TPMS senzoru na konkrétní vozidlo a kolo. 
b. Pokud se jedná o senzory určené k naprogramování, naprogramujte je na dané vozidlo pomocí TPMS      diagnostiky 
c. Namontujte TPMS senzory na kolo a namontujte pneumatiku 
d. Před nasazením kol na vozidlo ověřte pomocí TPMS diagnostiky funkčnost senzoru
Po montáži kol na vozidlo spárujte senzory s vozidlem (návody a postupy jsou ke stažení na www.alcar.cz/members).

17. OSTATNÍ USTANOVENÍ 
Pro některé aplikace a kola (zejména "Novinky roku") platí, že jejich homologace může být v přípravě. Aktuální stav naleznete na webu http://www.alcar.cz/ nebo se můžete informovat v obchodním oddělení Prodávajícího (tel.: 281 094 100 begin_of_the_skype_highlightingend_of_the_skype_highlighting, e-mail: odbyt@alcar.cz).

18. ÚČINNOST 
Tyto VODP nabývají účinnosti dnem 1.3.2022. Všechny dřívější obchodní podmínky pozbývají platnosti. 

Verze I/2022